Nyhetsbrev fra Fagutvalg for prester i helsesektoren

Oktober 2021

FAPH vil gjerne nå alle prester i helsesektoren med informasjon om vårt arbeid. Dette nyhetsbrevet kan leses på Presteforeningens hjemmeside og på helseprestforum på Facebook. I tillegg blir det sendt som epost til alle vi har adressene til uavhengig av fagforening.

Oppmerksomme nyhetsbrev-mottakere vil kanskje ha lagt merke til at det er lenge siden forrige nyhetsbrev. Det skyldes en kombinasjon av pandemi-utbrudd og at forrige FAPH avsluttet arbeidet sitt i juni 2021 og det nye først ble konstituert i september.

Målet er fortsatt å få ut et nyhetsbrev et par ganger i semesteret.

Nytt fagutvalg er på plass og i gang

FAPHs medlemmer 2021-2024

 • Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest Diakonhjemmet Sykehus, leder FAPH
 • Asle Rossavik, sykehhjemsprest Oslo, sekretær FAPH
 • Ingeborg Overvoll, sykehusprest Nordlandssykehuset, Bodø
 • Bjarte Lien Eie, sykehusprest Ahus, Akershus
 • Anne Birgitte Bødtker Ruus, Helse Fonna, Haugesund, vararepresentant
 • Angelika Fjetland, sykehusprest Stavanger universitetssykehus, vararepresentant
 • Anne Beate Tjentland, seniorrådgiver PFs sekretariat

FAPH konstituerte seg på første møte 10.september. Til leder ble valgt Aud Irene Svartvasmo, til sekretær Asle Rossavik. Begge er valgt for ett år.

Det har vært avholdt to digitale møter i september, som i hovedsak dreide seg om å sette nytt fagutvalg inn i mandatet, arbeidsområdet og arbeidsmåtene, konstituere utvalget og behandle spesialistsøknadene.

Møteplan – høst 21 og vår 22

FAPH har hatt to møter i september.  Følgende møter er planlagt for høst- og vårsemesteret:

 • 21.11.21 Digitalt
 • 25.01.22 Fysisk
 • 28.03.22 Digitalt
 • 08.06.22 Fysisk
Les mer om FAPH her

Standard for helseprester

En sak FAPH kommer til å arbeide med fremover, er å se på muligheten til å utarbeide en nasjonal standard for helseprester. Dette arbeidet ble påbegynt av forrige FAPH, og det nye fagutvalget ønsker å ta saken videre.

En del materiale er samlet inn allerede, men vi ber dere alle å tenke igjennom om dere har noe skriftlig som kan bidra inn i dette arbeidet. Det kan være stillingsinstrukser, utlysningstekster, verdidokumenter o.l. Send det veldig gjerne til oss, slik at vi har et bredest mulig grunnlag når vi skal lage noe for norsk virkelighet. Det finnes standarder å se til i andre land, men ingen vi ukritisk kan overta. 

Innspill til dette kan sendes på e-post til Anne Beate Tjentland.

Søknader om spesialistgodkjenning

Det ble behandlet 5 spesialistsøknader i møtet 27. september. Frist for å søke neste gang er 15. mars 2022. Bruk søknadsskjema «Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor». 

➔ Gå til skjema og reglement for godkjenning

Høringsuttalelse fra PF (FAPH)

Fagutvalget ble tipset om at Pakkeforløp hjem for kreftpasienter var ute til høring. Presteforeningen er ikke høringsinstans. Vi har valgt å lage et høringssvar likevel, og det vil være PF som står som avsender av dette. I hovedsak handler innspillene om at det åndelig/eksistensielle området er fraværende i dokumentet som er på høring.

Hele høringssvaret kan leses her

Tips oss om saker

Vi setter pris på innspill og kommentarer til saker fagutvalget arbeider med, og også tips om saker vi bør se nærmere på. Tips og innspill til dette kan sendes på e-post til Anne Beate Tjentland.