Til medlemmer i tariffområde KA

Nyhetsbrev 15.10.2021

Presteforeningens høringsuttalelse om ny kirkelig organisering

Takk til de 84 organene som besvarte den organisasjonsinterne høringen om kirkelig organisering. Dette har gitt et bredt tilfang av innspill og en klar forankring for representantskapets endelige høringsuttalelse på vegne av Presteforeningen. Denne ble vedtatt 13. oktober.

Slik svarer Presteforeningen på høringen:

Vårt hovedanliggende er at vi ønsker en nasjonalt forankret arbeidsgiverorganisering, med delegasjon av arbeidsgiverfunksjoner nedover i organisasjonen. Primært ønsker vi ett felles nasjonalt arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Den norske kirke, der alle er ansatt i rDnk, slik at det blir én felles arbeidsgiverlinje. Presteforeningens støtte til prostifellesråd etter arbeidsgivermodell 2, der alle er ansatt i rDnk, forutsetter at mer av arbeidsgivermyndigheten blir liggende på bispedømmenivå.

Subsidiært i forhold til arbeidsgivermodell 2, og dersom kommunene ikke støtter innføring av prostifellesråd, går vi inn for å videreutvikle dagens ordning. I vurderingen av hva som er en god utvikling av dagens modell legger Presteforeningen avgjørende vekt på målet om en nasjonal arbeidsgiverlinje.

Det er ikke grunnlag for Presteforeningen til å støtte arbeidsgivermodell 1, verken i de overordnede premissene vedtatt av Presteforeningens generalforsamling, eller i vår interne høring. Også arbeidsgivermodell 3 har liten støtte internt i Presteforeningen.

Les hele høringsuttalelsen her

Lønnsforhandlinger rDnk - send krav!

Årets lønnsoppgjør har gitt alle medlemmer ansatt i rettssubjektet Den norske kirke en generell lønnsøkning på 2,5 %. Dette gjelder uavhengig av om du er på ansiennitetsstige eller er direkte plassert på en lønn uten automatisk opprykk.

Som en del av årets lønnsoppgjør ble det for rettssubjektet Den norske kirke i tillegg avsatt en pott til lokale forhandlinger. Denne kan alle medlemmer ansatt i rDnk sende inn krav om å få en del av. Se særlig punkt 2 under.

De lokale forhandlingene består av to deler:

 1. Nasjonale forhandlinger i virksomheten som rydder opp i fiktiv negativ ansiennitet.
  Det er enighet om at ansatte i stillingskodene 1555 Sokneprest, 0922 Kapellan og 1537 Prostiprest som var plassert på ansiennitetsstigen med for lite ansiennitet skal flyttes til riktig ansiennitetstrinn. De dette gjelder skal ha fått direkte beskjed om ny plassering fra Kirkerådet/FØ. Vær oppmerksom på at lønnsberegningene er foretatt før tariffoppgjøret ble endelig vedtatt 1. oktober, og Kirkerådet har derfor ikke hatt mulighet til å bruke de nye tabellene i beregningene. Opprykket til korrekt ansiennitetsnivå er derfor riktig selv om den oppgitte årslønnen ikke stemmer med det du finner i lønnstabellene på prest.no. Den generelle lønnsøkningen på 2,5 % gjelder også for deg som har fått lønnsøkning gjennom korreksjon av ansiennitetsdato. På oktoberlønn (eller novemberlønn) vil du få lønn etter gammel ansiennitet + 2,5 % og etterbetaling fra 1. mai. På desemberlønn får du lønn etter ny ansiennitetsdato og etterbetaling på det som mangler.

  Dersom du mener at du er feilplassert, men ikke har fått beskjed ta kontakt med din stiftsstyreleder og bispedømmekontoret. Eventuelle feil fra nasjonal gjennomgang av dette skal rettes opp i forbindelse med forhandlingene i bispedømmene.
   
 2. Lokale forhandlinger i bispedømmene og Kirkerådets sekretariat
  Alle enhetene har fått en viss sum penger som det skal forhandles om. 
  Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn krav. Hvis du synes det er vanskelig å vite hva du skal kreve eller hvordan du skal argumentere, ta kontakt med en tillitsvalgt!

  Husk å følge frister og annen info som du får fra PF og arbeidsgiver lokalt. PFs forhandlingsutvalg i hver enhet vil foreta en samlet vurdering av kravene og sende dette til arbeidsgiver.

  Det er fagforeningene v/tillitsvalgt og arbeidsgiver ved stiftsdirektør m/fl. som skal forhandle. Det er også disse partene som vil informere deg nærmere om hva som gjelder i ditt bispedømme/Kirkerådet. Følg med på dette!

Resultat lønnsoppgjøret fellesråd

Til ansatte i kirkelige fellesråd gis det et generelt fra 10 000 til 21 000 pr 01.05.2021. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet.

Les mer her

Medlemsfordeler

Forsikringer

Over tusen medlemmer har benyttet seg av medlemsfordelen på forsikringer. Du som er medlem får nemlig 20 % rabatt på forsikringer i Knif Trygghet. Her kan det være mye å spare! Ta kontakt og få et uforpliktende tilbud. Vil du bytte forsikringsselskap ordner Knif Trygghet alt for deg.

➔ Les mer på kniftrygghet.no

Nå er det på tide å sjekke, prute og bytte bank!
Er det kanskje på tide å flytte boliglånet til Nordea Direct? Medlemskapet ditt i PF gir deg tilgang til en av landets laveste renter til enhver tid, og i tillegg får ektefelle / samboer de samme gode boliglånsbetingelsene som deg!

Les mer og flytt boliglånet allerede i dag!

Les mer og flytt boliglånet allerede i dag!